Naudojimosi elektronine parduotuve taisyklės

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Elektroninė parduotuvė (toliau – el. parduotuvė) priklauso ir yra administruojama UAB „SIVOS STUDIJA“, į.k: 302871813, Lukiškių g. 5-403, Vilnius (toliau – pardavėjas).

1.2. Šios naudojimosi el. parduotuve taisyklės (toliau – Taisyklės) – tai rašytinis dokumentas, kuris laikomas sutartimi tarp pardavėjo ir pirkėjo dėl naudojimosi el. parduotuve, o tai pat ir Taisyklėmis, kurių privalo laikytis visi Lankytojai, apsilankę ir (ar) besinaudojantys visomis ir (ar) bet kuria iš el. parduotuvėje teikiamų paslaugų, įskaitant ir Lankytojus, neatlikusius registracijos procedūros.

1.3. Lankytojas bet kokiu būdu ir forma naudodamasis el. parduotuve ir (ar) paslaugomis, besąlygiškai ir neatšaukiamai įsipareigoja laikytis visų šiose Taisyklėse nustatytų reikalavimų.

1.4 El. parduotuvė turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai pakeisti ir (ar) papildyti šias Taisykles. Taisyklių pakeitimai ir (ar) papildymai įsigalioja po jų paskelbimo el. parduotuvėje. Jeigu Lankytojas po Taisyklių pakeitimų ir (ar) papildymo paskelbimo ir toliau naudojasi el. Parduotuve ir (ar) jos paslaugomis, laikoma, kad jis vienareikšmiškai sutinka su visais Taisyklių pakeitimais ir (ar) papildymais.

2. Lankytojų registracija ir asmens duomenų apsauga

2.1. Lankytojų asmens duomenys naudojami ir tvarkomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu.

2.2. Pardavėjas visais atvejais ir be išankstinio pranešimo turi teisę panaikinti Lankytojo registraciją bei sunaikinti visus Lankytojo registracijos procedūros metu gautus Duomenis.

2.3. Jei Lankytojo duomenys yra neteisingi, pardavėjas jokiu atveju nebus atsakingas už žalą, atsiradusią Lankytojui ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, jog Lankytojas nurodė neteisingus ir (ar) neišsamius Duomenis arba nepakeitė ir nepapildė Duomenų jiems pasikeitus.

2.4. Lankytojui kategoriškai draudžiama savintis kitų asmenų tapatybę, nurodant svetimą vardą, pavardę ir (ar) kitus Duomenis.

2.5. Lankytojas besąlygiškai įsipareigoja užtikrinti Duomenų slaptumą ir neatskleisti jų tretiesiems asmenims bei užtikrinti, jog jokie tretieji asmenys negalėtų pasinaudoti Duomenimis.

2.6. Lankytojas besąlygiškai sutinka ir vienareikšmiškai patvirtina, jog tik jis pats, o ne Pardavėjas, atsako už Duomenų apsaugą ir slaptumą.

2.7. Lankytojas besąlygiškai ir neatšaukiamai sutinka, jog Pardavėjas tvarkytų bet kokius Lankytojo pateiktus asmens Duomenis arba kitokią informaciją ir naudotų tokią informaciją paslaugoms teikti, tiesioginės rinkodaros ir statistikos bei kitais tikslais.

2.8. Lankytojas naudodamasis el. parduotuve ir (ar) paslaugomis besąlygiškai ir vienareikšmiškai sutinka su slapukų politika.

3. Lankytojų teisės bei pareigos

3.1. Pardavėjas pasilieka teisę bet kada, nepranešęs Lankytojui, keisti parduodamų prekių kainas, paslaugas ar atskiras jų dalis, visą ir bet kokį jų turinį, funkcijas, bet kokią informaciją, įskaitant ir tokią, kurią pateikia Lankytojas ir pan. Lankytojas supranta ir sutinka, kad Pardavėjas nebus laikomas atsakingu už jokius veiksmus sukeltus Lankytojo bei atsisako reikšti bet kokias pretenzijas Pardavėjui dėl tokių veiksmų.

3.2. Pardavėjas turi teisę bet kada, be išankstinio įspėjimo, neribotam laikotarpiui ir nenurodydamas priežasties apriboti arba sustabdyti Lankytojo galimybes naudotis el. parduotuve ir paslaugomis.

3.3. Šalys susitaria, kad Pardavėjas turi teisę bet kada, be išankstinio įspėjimo visiškai nutraukti el. Parduotuvės veiklą.

3.4. Lankytojas turi teisę bet kuriuo metu atsisakyti naudotis el. parduotuve ir (ar) paslaugomis.

3.5. Naudojantis el. parduotuve ir (ar) paslaugomis Lankytojui draudžiama:

3.5.1. sukelti pavojų el. parduotuvei ir (ar) paslaugų tinkamam veikimui, jų saugumui, vientisumui ar riboti galimybę pasinaudoti el. pardutuve ir (ar) paslaugomis;

3.5.2. laikyti, skelbti, siųsti, platinti arba bet kuriuo kitu būdu perduoti bet kokį įžeidžiantį, šmeižikišką, nešvankų, pornografinį, grasinantį, užgaulų, diskriminacinį ar teisės aktų reikalavimams prieštaraujantį turinį;

3.5.3. apsimesti bet kokiu kitu asmeniu ar subjektu;

3.5.4. savavališkai organizuoti konkursus, reklamuoti bet kokio pobūdžio produktus ir (ar) paslaugas;

3.6 Be aukščiau minėto, Lankytojas įsipareigoja nenaudoti Svetainės ir (ar) paslaugų:

3.6.1 bet kokiems veiksmams, kurie galėtų pakenkti bet kuriems asmenims, jų turtui ar teisėtiems interesams, atlikti;

3.6.2 teisės aktais draudžiamos, įžeidžiančios, apgaulingos, grasinančios, asmenų teises pažeidžiančios informacijos ar kitokio panašaus pobūdžio turinio platinimui;

3.6.3 pažeisdamas asmenų teises į intelektinę nuosavybę, tame tarpe ir turtines autoriaus teises, patentus, komercines ar gamybines paslaptis ar teises į prekių ženklus;

3.6.4 bet kokių prekių ir (ar) paslaugų reklamos, taip pat bet kokių nepageidautinų elektroninių laiškų, pranešimų, žinučių ar kito turinio platinimui.

3.7 Pardavėjas pažeidus Lankytojui bet kurią iš šių Taisyklių nuostatų, įgyja teisę bet kuriuo metu visiškai ar iš dalies apriboti Lankytojo galimybes bet kokiu būdu naudotis el. parduotuve ir (ar) visomis ar bet kuria paslauga.

3.8 Lankytojas supranta ir sutinka, kad už mokamą paslaugą, jis iš pradžių turi sumokėti el. parduotuvėje nurodyta tvarka. Pardavėjas turi teisę bet kada vienašališkai pakeisti užmokesčio už bet kurias mokamas paslaugas dydį bei mokėjimo tvarką.

3.9 Lankytojas supranta ir sutinka su tuo, jog Pardavėjas nekontroliuoja kitų Lankytojų ar trečiųjų asmenų turinio ir neužtikrina tokio turinio tikslumo, vientisumo ir (ar) kokybės.

3.10 Lankytojas supranta ir sutinka kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, supranta ir sutinka su tuo, kad Lankytojas gali gauti neribotą kiekį informacinio, reklaminio ir kitokio pobūdžio turinio, kurį teiks Pardavėjas ar tretieji asmenys. Toks turinys gali būti siunčiamas visais ir bet kokiais būdais, pagal bet kuriuos kontaktinius duomenis, kuriuos Lankytojas pateikė registracijos proceso metu. Lankytojas turi teisę atšaukti aukščiau minėtą sutikimą.

3.11 Lankytojas turi teisę komentuoti bei bendrauti su kitais Lankytojais, reikšti savo nuomonę apie el. parduotuvės turinį, bei paslaugas. Lankytojas besąlygiškai patvirtina ir garantuoja, kad jo pateikti komentarai ar bet kokia kita informacija, atitiks šiuos reikalavimus:

3.11.1 bus teisingas, tikslus, neapgaulingas ar kitaip klaidinantis;

3.11.2 nepažeis Pardavėjo ar trečiųjų asmenų teisių, įskaitant, bet neapsiribojant intelektinės nuosavybės teisėmis, teisėmis į komercinę paslaptį, teisėmis į asmens privataus gyvenimo neliečiamumą ir kt.;

3.11.3 nepažeis įstatymų ar kitų teisės aktų reikalavimų;

3.11.4 nesukurs jokių teisinių pareigų Pardavėjui.

3.12 Lankytojas supranta ir sutinka su tuo, jog visa asmeninė Lankytojo informacija (įskaitant, bet neapsiribojant Duomenimis) ir visas turinys, kurį jis bet kokiu būdu pateikia naudodamasis el. parduotuvėje ir (ar) paslaugomis, gali būti saugomas visą lankymosi internetiniame tinklalapyje laiką ir dar 3 (trejus) metus, skaičiuojant nuo Lankytojo (pirkėjo) paskutinio apsilankymo el. parduotuvėje. Asmens duomenys gali būti tvarkomi ir ilgesnį laiką, jeigu to reikalauja Lietuvos Respublikos įstatymai ar kiti teisės aktai.

3.13 Pardavėjas pasilieka teisę savo nuožiūra panaikinti ir keisti bet kuriuos Lankytojo komentarus jam apie tai nepranešęs.

3.14 Naudodamasis el. parduotuve ir (ar) paslaugomis ir teikdamas, įvesdamas ar kitaip siųsdamas turinį Lankytojas neatlygintinai, neribotam laikui ir neribotoje teritorijoje suteikia Pardavėjui šias išimtines teises:

3.14.1 teisę bet kokia forma ar būdu atgaminti, išleisti, viešai skelbti, padaryti viešai prieinamu ir platinti parduodant, nuomojant, teikiant panaudai ar kitaip perduodant nuosavybėn arba valdyti Lankytojo pateiktą informaciją bet kokia forma ar kalba;

3.14.2 bet kokiu būdu ir forma neatlygintinai naudotis pateiktu turiniu.

4. Prekių užsakymas

4.1. Pardavėjas pasilieka teisę bet kada ir nepranešęs Lankytojui keisti el. kataloge pateikiamas prekes, jų aprašymus, kainas ir kt. Pardavėjas neatsako už tai, jeigu el. kataloge bus pateikta prekė, kurios tuo metu sandėliuose nebus.

4.2. Visų prekių kainos yra nurodomos eurais (su PVM). Prekių pristatymo kaina į minėtą prekės kainą neįskaičiuota. Pristatymo tvarka, sąlygos ir įkainiai yra pateikiami el. parduotuvėje.

4.3. Už pasirinktas prekes Lankytojas gali sumokėti atlikęs pavedimą į el. parduotuvėje nurodytą banko sąskaitą. Pavedimą galima padaryti naudojantis internetinės bankininkystės sistemomis arba viename iš bankų skyrių. Lankytojas, atliekantis mokėjimą, privalo nurodyti užsakymo numerį bei savo vardą ir pavardę.

4.4. Už prekių nepristatymą dėl pasiuntinių paslaugas teikiančių asmenų kaltės, atsakomybę prieš Lankytoją tiesiogiai neša pasiuntinių paslaugas teikiantis asmuo.

4.5. Pirkėjas priimdamas prekes turi apžiūrėti, ar nėra pažeista siuntos pakuotė. Pirkėjas, pasirašęs siuntos priėmimo-perdavimo dokumente patvirtina, kad siunta yra tinkamos būklės.

5. Intelektinės nuosavybės apsauga

5.1. Visos teisės į el. parduotuvę ir joje esančius kūrinius yra saugomos Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais. El. parduotuvėje esantis turinys ar kitokia informacija negali būti atgaminamas, padaromas viešai prieinamu arba platinamas be išankstinio raštiško pardavėjo sutikimo.

5.2. Visi prekių ženklai, el. parduotuvėje yra Pardavėjo nuosavybė arba juos naudoja vadovaudamasi sutarčių ar kitų teisinę galę turinčių sandorių pagrindu, kurie yra sudaryti su teisėtais prekės ženklų savininkais (naudotojais).

6. Atsakomybės ribojimas

6.1. Lankytojas sutinka, kad jeigu Lietuvos Respublikos teisės aktai ir šios Taisyklės nenumato kitaip, Pardavėjas nėra ir nebus atsakingas už el. parduotuvės ir (ar) paslaugų veikimo sutrikimus ir dėl to Lankytojo ar trečiųjų asmenų patirtus nuostolius ar žalą.

6.2. Pirkėjas visiškai atsako už informacijos, pateiktos užsakyme, atitikimą tikrovei ir prisiima atsakomybę už visas pasekmes, atsiradusias dėl jo pateiktos informacijos netikslumo.

6.3. Pardavėjas neatsako už el. parduotuvės veiklos sutrikimus, atsiradusius dėl gedimų tretiesiems asmenims priklausančiose sistemose, ryšio tinkluose, stotyse ar sutrikus trečiųjų asmenų paslaugų, kuriomis naudojasi elektroninė parduotuvė teikimui.

6.4. Lankytojas įsipareigoja užtikrinti, kad Pardavėjui niekada nekiltų jokia teisinė atsakomybė, pareiga apmokėti, atlyginti ar kitaip kompensuoti bet kokius nuostolius, žalą ar kitokias išlaidas, atsiradusias dėl to, kad Lankytojas naudojosi el. parduotuve ir (ar) paslaugomis.

7. Reklaminių ir informacinių pranešimų siuntimas

7.1. Pardavėjas neatsako už bet kokius ir visus internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų ar kitokius sutrikimus dėl, kurių Lankytojas negauna informacinių ar patvirtinančių elektroninių.

7.2. Visus pranešimus, reikalavimus, prašymus ir klausimus Lankytojas siunčia el. Parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytais kontaktiniais adresais.

8. Baigiamosios nuostatos

8.1. Taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

8.2. Jeigu kuri nors šių Taisyklių nuostata prieštarauja įstatymams arba dėl kokios nors priežasties tampa dalinai arba visai negaliojančia, ji nedaro negaliojančiomis likusių Taisyklių nuostatų.

8.3. Pardavėjas ir Lankytojas susitaria, jog Pardavėjas gali bet kuriuo metu perleisti savo teises ir pareigas, kylančias iš šių Taisyklių tretiesiems asmenims be Lankytojo sutikimo ir jam apie tai nepranešęs.

8.4. Visi tarp Lankytojo ir Pardavėjo kilę nesutarimai dėl šių Taisyklių vykdymo yra sprendžiami derybų keliu. Šalims neišsprendus ginčo derybų būdu per 30 (trisdešimt) dienų nuo tos dienos, kai viena iš šalių įteikė kitai šaliai rašytinį prašymą išspręsti ginčą, toks ginčas galutinai sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka teismuose pagal Pardavėjo buveinės vietą.